สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนมกราคม (ตรงกับวันที่ 29 มกราคม 2558)

สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลาย

ข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในวันระลึกคุรุปัทมสมภพครั้งแรกของปี 2558 นี้ ข้าพเจ้าจะขอหยิบยกคำสอนอันลึกซึ้งจากพระสูตรราชาแห่งสมาธิ ซึ่งแสดงโดยพระพุทธเจ้าศากยมุนีมาแบ่งปัน

จากบทที่ 11 พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ว่า

เมื่อได้รับพรแห่งความใสกระจ่าง เธอจะตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้
เมื่อเธอตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้ จะไม่มีอะไรที่เธออธิบายไม่ได้
ด้วยการประจักษ์ต่อสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว เธอจะรู้ทุกสิ่ง
ด้วยการเห็นสิ่งนี้ เธอจะเห็นทุกสิ่ง

บทนี้สอนว่า เมื่อเธอได้รับพรแห่งความใสกระจ่าง (โดยทั่วไปมักจะหมายถึง สติ และในที่นี้หมายถึงพรจากพระพุทธเจ้าทั้งปวง) เธอจะตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้ (ขีดจำกัดอันจริงแท้ หมายถึง สุญญตา) และเมื่อเธอเข้าใจสุญญตา ซึ่งเป็นขีดจำกัดอันแท้จริง ย่อมไม่มีอะไรที่เธอจะเข้าใจไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้ ด้วยการรู้เพียงสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือสุญญตา เธอจะรู้และเห็นทุกๆ สิ่ง ดังนั้น คำสอนนี้ต้องการเน้นความสำคัญของการประจักษ์ต่อสุญญตา (ซึ่งหมายถึงการมีประสบการณ์ตรงและความเข้าใจโดยตรง) และความจริงที่ว่าการที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดถึงผ่านสุญญตาได้นั้นล้วนเป็นพรชองพระพุทธเจ้า

ในบทเดียวกันนี้ พระพุทธองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่า

ด้วยการบ่มเพาะความกรุณา วินัย
การหมั่นศึกษา และอดทน
รวมถึงการปฏิบัติตามคำสอนอันเลิศของครูผู้ชี้ทาง
เจ้าจะเข้าถึงการตรัสรู้โดยพลัน

เพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และเข้าถึงการตรัสรู้ คุณสมบัติเหล่านี้จำต้องปรากฏ หากเธอฟูมฟักคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในตน นี่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงการตรัสรู้อย่างรวดเร็ว

ในบทที่ 9 พระพุทธองค์กล่าวว่า

ผู้รู้อยู่ด้วยเมตตา
ท่านเป็นอยู่ด้วยความกรุณาและมุทิตา
คงอยู่ด้วยใจสงบมั่นคงต่อทุกสรรพสิ่งในสังสารวัฏ
ด้วยการฝึกสมาธิเช่นนี้แล้ว จึงเข้าถึงการตรัสรู้
การตื่นรู้ ตระหนักถึงศานติอันเป็นอิสระจากความเศร้าโศกเสียใจ
ครั้นแจ้งแล้ว เห็นความเจ็บป่วย ความแก่ และความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์
ความเมตตากรุณาจึงเริ่มทอแสงจากส่วนลึกภายใน
ท่านจึงเพียรเผยแผ่คำสอนอันลึกซึ้งนี้

ผู้รู้ซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้และความเข้าใจ เป็นอยู่ด้วยเมตตา บนพื้นฐานแห่งความเมตตาท่านปลุกเร้าความกรุณาและมุทิตา เหล่านี้คือคุณสมบัติที่เราจะต้องหมั่นปลูกฝัง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้หากเธอฝึกฝนความมีใจสงบมั่นคงต่อสังสารวัฏและคงอยู่ด้วยสมาธิจนเป็นนิสัย เมื่อนั้นความรู้แจ้งก็จะเป็นไปอย่างฉับพลัน และเมื่อตื่นรู้ เธอจะมองเห็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของสรรพสัตว์ และความกรุณาจะเริ่มจากส่วนลึกในตัวเธอ ผลที่ตามมาก็คือ เธอจะอธิบายคำสอนอันลึกซึ้งนี้ หมายถึง เธอจะถ่ายทอดคำสอนอันลึกซึ้งนี้ให้แก่ผู้อื่นด้วยอุบายอันแยบยล นี่เป็นหนึ่งในคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการตรัสรู้และความกรุณาอันไร้ขีดจำกัด

ในทำนองเดียวกัน ในบทนี้ได้กล่าวไว้ว่า:

การเสาะแสวงหาสัจจะทั้งสี่
ผู้ไม่ประสาต่างเอ่ยอ้างว่า ได้พบเห็นสัจจะแล้ว
แต่การเห็นสัจจะพึงเป็นอิสระจากความนึกคิดทั้งปวง
“อิสระจากความนึกคิด คือ สัจจะ” พระชินะได้ฝากไว้

อิสระจากความนึกคิด หมายถึง การเป็นอิสระจากการยึดหรือจับฉวยสิ่งใดๆ ก็ตาม นี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้พรทั้งหลายหลั่งไหลเข้าสู่เราและเพื่อให้สมาธิตั้งมั่นภายใน เราต้องสั่งสมเหตุปัจจัยของโพธิจิตและอัปปมัญญาพรหมวิหารสี่ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจไปสู่สุญญตาหรือธรรมชาติเดิมแท้ของสิ่งทั้งปวง เมื่อเราพิจารณาอริยสัจสี่ เราจะต้องเป็นอิสระจากการคาดเดา เป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่ง

นี้เป็นคำสอนอันลึกซึ้งจากพระพุทธองค์ จงพิจารณาคำสอนจากพระสูตรราชาแห่งสมาธินี้ในวันที่สิบของเดือนทางจันทรคติ จงตั้งมั่นในการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง และอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตนเองและกัลยาณมิตรในการปฏิบัติธรรม อย่ามองการปฏิบัติว่าเป็นภาระหรือความกดดัน แต่จงระลึกถึงคุณสมบัติอันน่าทึ่งแห่งธรรมะและปฏิบัติด้วยความเบิกบานใจ หากเธอมีธรรมะในใจอยู่เสมอ ก็จะนำมาซึ่งความสุขและความสงบที่แท้จริง

แล้วอย่าลืมท่องคาถาวัชระพจน์หกประโยค (ดูซุม ซังเจ) และบันทึกจำนวนครั้งที่เธอท่องได้ลงบนเว็บไซต์นี้ http://phakchokrinpoche.org/six-vajra-verses-accumulation ณ ขณะนี้พวกเธอสะสมมาได้ถึง 8,552,720 จบแล้ว ข้าพเจ้าตั้งเป้าไว้ที่ 100,000,000 จบภายในสิ้นปีนี้ ท่านคุรุปัทมสมภพคือศูนย์รวมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และการสวดอ้อนวอนท่านถือเป็นพรอย่างยิ่ง มีผลอันเลิศต่อการขจัดอุปสรรคและทำให้คำอธิษฐานทั้งปวงสัมฤทธิ์ผล ขอจงช่วยกันสวดให้มากครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ และภาวนาให้ความเจ็บป่วย ความขาดแคลน ความแห้งแล้ง และความขัดแย้งที่มีในโลกนี้ จงหมดสิ้นไป

ด้วยจิตอธิษฐานและปณิธานที่มีต่อเธอทั้งหลาย,

ท่านพักชก รินโปเช

Posted in คำสอนเนื่องในวัน คุรุปัทมสมภพ.