สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนมกราคม (ตรงกับวันที่ 29 มกราคม 2558)

สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลาย ข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในวันระลึกคุรุปัทมสมภพครั้งแรกของปี 2558 นี้ ข้าพเจ้าจะขอหยิบยกคำสอนอันลึกซึ้งจากพระสูตรราชาแห่งสมาธิ ซึ่งแสดงโดยพระพุทธเจ้าศากยมุนีมาแบ่งปัน จากบทที่ 11 พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ว่า เมื่อได้รับพรแห่งความใสกระจ่าง เธอจะตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้ เมื่อเธอตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้ จะไม่มีอะไรที่เธออธิบายไม่ได้ ด้วยการประจักษ์ต่อสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว เธอจะรู้ทุกสิ่ง ด้วยการเห็นสิ่งนี้ เธอจะเห็นทุกสิ่ง บทนี้สอนว่า เมื่อเธอได้รับพรแห่งความใสกระจ่าง (โดยทั่วไปมักจะหมายถึง สติ และในที่นี้หมายถึงพรจากพระพุทธเจ้าทั้งปวง) เธอจะตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดอันจริงแท้ (ขีดจำกัดอันจริงแท้ หมายถึง สุญญตา) และเมื่อเธอเข้าใจสุญญตา ซึ่งเป็นขีดจำกัดอันแท้จริง ย่อมไม่มีอะไรที่เธอจะเข้าใจไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้ ด้วยการรู้เพียงสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือสุญญตา เธอจะรู้และเห็นทุกๆ สิ่ง ดังนั้น คำสอนนี้ต้องการเน้นความสำคัญของการประจักษ์ต่อสุญญตา (ซึ่งหมายถึงการมีประสบการณ์ตรงและความเข้าใจโดยตรง) และความจริงที่ว่าการที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดถึงผ่านสุญญตาได้นั้นล้วนเป็นพรชองพระพุทธเจ้า ในบทเดียวกันนี้ พระพุทธองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่า ด้วยการบ่มเพาะความกรุณา วินัย การหมั่นศึกษา และอดทน รวมถึงการปฏิบัติตามคำสอนอันเลิศของครูผู้ชี้ทาง เจ้าจะเข้าถึงการตรัสรู้โดยพลัน เพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และเข้าถึงการตรัสรู้ คุณสมบัติเหล่านี้จำต้องปรากฏ หากเธอฟูมฟักคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ในตน นี่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงการตรัสรู้อย่างรวดเร็ว ในบทที่ 9 พระพุทธองค์กล่าวว่า ผู้รู้อยู่ด้วยเมตตา […]

สาสน์อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ จากท่านพักชก รินโปเช

สวัสดีสหายธรรมทุกท่าน เดือนนี้วันคุรุปัทมสมภพตรงกับวันสิ้นปีของปฏิทินสากล ข้าพเจ้าขอสวัสดีปีใหม่มายังท่านทั้งหลาย และขอภาวนาให้คำอธิษฐานและความอุตสาหะทุกประการของท่านในปีที่จะถึงนี้เป็นจริง! อย่างที่เรารู้กันว่า การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก และโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน มีคำสอนที่ชื่อว่า “สิ่งดีเลิศสามประการ” อันเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา นี่เป็นคำสอนที่ล้ำค่ายิ่งและเราต้องประยุกต์ใช้ ไม่เพียงแค่ในการปฏิบัติธรรมของเราเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งที่เราทำด้วย สิ่งดีเลิศสามประการนี้ ได้แก่ ๑) แรงจูงใจแห่งโพธิจิต ๒) หลักสำคัญในการไม่อิงอาศัย และ ๓) การบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ แรงจูงใจแห่งโพธิจิต คือ การปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งมวลเป็นอิสระจากความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย และบรรลุสู่การตรัสรู้โดยสมบูรณ์ แรงจูงใจของเราควรครอบคลุมสรรพชีวิตทั้งหมด เราควรจะพัฒนาความปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่เพียงเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนไม่กี่คน แรงจูงใจอันเกิดจากใจที่เปิดกว้างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องอบรมบ่มเพาะขึ้นในตัวเอง หากปราศจากแรงจูงใจนี้ การปฏิบัติของเราจะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้ และบุญกุศลใดๆ ที่เราสั่งสมจะไม่ใช่เหตุแห่งการหลุดพ้น หลุดพ้นในที่นี้ หมายถึง เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัว เป็นอิสระจากสังสารวัฏ เหตุหรือเมล็ดพันธุ์แห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงนี้คือโพธิจิต หรือจิตแห่งการตรัสรู้นั่นเอง เมื่อเราปรารถนาการรู้แจ้ง เราหมายถึง อิสรภาพจากความยึดมั่นในตนและแนวความคิดของตัวเองและผู้อื่นที่แบ่งขั้ว และอิสระจากกิเลสที่ทรมานคนทุกคนบนโลกใบนี้ ภาวะนี้เราหมายถึงการตรัสรู้ เป็นภาวะที่นำประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ตัวเราเองและผู้อื่น นี่คือสิ่งดีเลิศประการแรก – แรงจูงใจแห่งโพธิจิต ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่บนหนทางแห่งการบำเพ็ญบารมี เราควรรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอ สิ่งดีเลิศประการที่สอง หลักสำคัญในการไม่อิงอาศัยหรือเป็นอิสระจากแนวความคิดต่างๆ คือการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นมายา เป็นเหมือนความฝัน และคงอยู่ชั่วคราว […]

สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนธันวาคม (ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2557)

สหายธรรมที่รักทุกท่าน เนื่องในวันที่ระลึกถึงคุรุปัทมสมภพ ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเรื่องราวกับทุกท่านว่า การมีความสมดุลในการฝึกปฏิบัติภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พวกเราต้องคำนึงถึงการขาดการภาวนา ขาดความเข้าใจ ขาดการกระทำกุศลกรรม และความยุ่งยากต่างๆ ที่เราประสบในชีวิต การปฏิบัติภาวนาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่ช่วยพัฒนาชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะวิธีคิดและการรับรู้ของพวกเรา โปรดดูตัวอย่างจากคุรุผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ว่าท่านฝึกฝนเรื่องความเมตตา การอุทิศตน และความอดทนอย่างไร ท่านเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆ ได้อย่างไร จงเตือนตนเองโดยดูตัวอย่าง เช่น ท่านเจียบเจ ทุลกุ อูเกียน รินโปเช, ท่านเจียบเจ โญชูล เคน รินโปเช, ท่านเจียบเจ ดิลโก เคียนเซ รินโปเช, ท่านเจียบเจ ดุดจม รินโปเช, ท่านเจียบเจ มินโดรลิง ตริเชน รินโปเช คุรุผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราควรจะนำท่านเป็นแบบอย่าง และทำความเข้าใจ ทุกท่านล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราพัฒนาการปฏิบัติภาวนา ดังนั้นจงเตือนตนเองว่า คุรุผู้ยิ่งใหญ่ที่สืบสายการปฏิบัติจากท่านคุรุปัทมสมภพยังอยู่กับเรา เราไม่ควรจะเสียความทะนงองอาจและพลังในการดำเนินสู่หนทางแห่งจิตวิญญาณ เราต้องมั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของจิต และชำระล้างการรับรู้และหนทางแห่งการรับรู้ให้บริสุทธิ์ เราต้องเตือนตนเองว่า เรากำลังทำประโยชน์ให้กับเหล่าสรรพชีวิต ด้วยการฝึกฝนภาวนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นการทำประโยชน์ให้เพื่อนฝูงและคนในครอบครัวของเราในทันทีทันใด ส่วนในทางอ้อม เราทำประโยชน์ให้เพื่อนฝูงและครอบครัวและผู้อื่นอีกด้วย ประโยชน์จะขยายวงกว้างออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการเตือนเธอทั้งหลายให้ระลึกถึงวันคุรุปัทมสมภพนี้ […]

สาสน์เนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนตุลาคม (ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2557)

สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล วันนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงเธอทุกๆ คน และหวังว่าเธอก็คงจะระลึกถึงประโยชน์ของสรรพสัตว์ในจิตใจอยู่เสมอ ข้าพเจ้าเพิ่งเสร็จจากภารกิจการสอนและบรรยายธรรมที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐหลุยเซียน่า ซึ่งก็เท่ากับเสร็จสิ้นภารกิจในสหรัฐอเมริกา อีกไม่นาน ข้าพเจ้าก็คงจะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องทางธรรมในแถบเอเชียต่อไป สำหรับวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเสนอคลิปคำสอนที่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้ที่วัดเดรปุง โลเซลิง ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ซึ่งหัวข้อสำคัญได้พูดถึงความหมายของคำว่า “การบรรลุธรรม” เพราะคำคำนี้มักจะฟังดูเป็นนามธรรมเกินไปสำหรับพวกเรา ส่วนหัวข้อรองก็เป็นการพูดถึงพื้นฐานของโพธิจิต และวิธีฝึกโพธิจิตด้วยสติ เพื่อไม่ให้เป็นการลืมสิ่งที่เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอให้ท่านหมั่นฝึกฝนด้วยความเพียร และตั้งใจฝึกฝนให้ดีด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้ง ขออำนวยพร สรรพมงคลจงบังเกิดมี – ท่านพักชก รินโปเช รับชมวีดีโอได้ ที่นี่ (สรุปใจความจากคลิปคำสอน) ปรมาจารย์หลายๆ ท่านเป็นผู้บรรลุธรรมแล้ว การบรรลุธรรมหมายความว่าท่านไม่มีการตัดสินอะไรทั้งนั้น ไม่มีกิเลสไม่ว่าจะต่อสิ่งไหนหรือต่อใครทั้งนั้น และโดยเฉพาะไม่ทำอะไรเพื่อตัวเอง ไม่สนใจผลประโยชน์ทางโลกอีกแล้ว นี่ก็คือผู้บรรลุธรรม คือไม่คิดถึงตัวเอง บางครั้ง พอพูดถึงการบรรลุธรรม เรามักจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรม เหมือนภาพเขียนแอ็บสแตร็ค ที่เราต้องพยายามดูแล้วดูอีก ต้องตีความ ทำความเข้าใจ แต่ละคนก็จะตีความและรู้สึกไปตามความคิดของตน สร้างเรื่องราวไปตามความรู้สึกของตัวเอง แต่ถ้าเป็นภาพที่วาดตามแบบแผน เราไม่ต้องดูมาก เราจะรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไร เพราะภาพที่เห็นก็ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว เมื่อพูดถึงสติ การฝึกจิต ความเมตตากรุณา […]

คำสอนเนื่องในวันคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน 2557

สาสน์จากท่านพักชก รินโปเชเนื่องในวันระลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน 2557 สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเธอทุกคนมีความสุขและสบายดีนะ ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังนั่งรถจากจากมหานครนิวยอร์กไปเกาะมาร์ธา วินเยิดช์ เนื่องในวันระลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพประจำเดือนนี้ข้าพเจ้าอยากจะเตือนพวกเธอใน 4 หัวข้อดังต่อไปนี้คือ