Mahamudra Retreat 2014

เนื่องด้วยทางเราไม่สามารถจัดหาล่ามเพื่อแปลคำสอนได้ จึงขออณุญาติไม่แปลกิจกรรมดั่งกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

Posted in กิจกรรม ในศูนย์ต่างประเทศ, ข่าวและกิจกรรม.